Preskočiť na obsah

Poľovné združenie

„Aby ste nás mohli loviť, najskôr nás dochovajte“

     Poľovné združenie vzniklo po rozpade myjavského spolku v roku 1964. Právo poľovníctva sa vykonávalo na pozemkoch katastra obce Jablonka a Polianka. V tom čase bolo na poliach dostatok  malej zveri, hlavne zajace, jarabice a bažanty a v lesných porastoch sa zdržiavala raticová zver, hlavne srnčia.
     Združenie nemalo veľa finančných prostriedkov a poľovnícka kynológia bola na nízkej úrovni, nakoľko malo združenie iba dvoch psov – sučku Žolu a psa Borka.

 V 70-tých rokoch sa začalo s výstavbou poľovníckej chaty pri osade u Bórikov, čo je v strede revíru a vyhovovalo to členom Polianky aj Jablonky.

  Okrem starostlivosti o zver a poľovanie sa členovia pre zlepšenie finančnej situácie združenia začali aktívne zapájať do brigád a poriadanie tanečných zábav.

Postupom času sa združenie rozrástlo o ďalších mladých členov a veľa sa urobilo i po kynologickej stránke – vychovali sa ďalší traja psi. Propagácia poľovníctva sa robila každoročne v miestnych rozhlasoch a na vývesných tabuliach oboch obcí. Pri základnej škole v Jablonke bol založený krúžok mladých priateľov poľovníctva, ktorý sa snaží správnou výchovou detí a mládeže docieliť vzťah k prírode a zveri. I starších občanov je treba upozorňovať v miestnych rozhlasoch, aby nevypaľovali trávu a neplašili zver pri hniezdení a kladení mláďat.

Teraz má poľovné združenie 18 členov, z toho 8 je z Polianky a obhospodaruje cca 2000 ha. Dnes i poľovnícka chata slúži svojmu účelu, aj keď je ešte stále na nej čo dorábať.
     Členovia združenia sa aktívne zapájajú do brigád, na získanie finančných prostriedkov na činnosť a taktiež  vykonávajú brigády na zabezpečenie krmiva na zimné dokrmovanie – kosenie lúk, zakladanie políčok vo vybraných lokalitách, ktoré sú obsiate kukuricou, ovsom a inými plodinami. Množstvo brigádnických hodín odpracovali pri stavbe niekoľkých kazateľnicových posedov, lavičiek, krmelcov pre raticovú zver a  násypcov pre bažanty.

Bažantov bol pár rokov nedostatok a jarabica sa vytratila úplne. Preto sa združenie začalo venovať vlastnému odchovu a vypúšťaniu bažantov, ktoré napomohlo zvýšiť stavy na takú úroveň, že sa môže znova loviť.

     K úprave tohto stavu dopomohlo i venovanie sa loveniu škodnej zveri, v tomto prípade líšky obecnej. V jarných mesiacoch je to norovanie a celoročne odstrel, aby nerobila škody na malej zveri a v nemalej miere pre zamedzenie rozšírenia nebezpečnej nákazy – besnoty v tejto oblasti.

 V tomto poľovnom revíri má okrem malej zveri najväčšie zastúpenie raticová zver, ako srnčia zver, diviak, jeleň a daniel.

     Poľovné združenie sa nesústredí len na chovnú a poľovnú činnosť, ale aj na osvetovú a kultúrnu. Z kultúrnej činnosti je to každoročné podujatie pre verejnosť – „posedenie pri guláši“, ktoré sa organizuje striedavo, raz v Jablonke a o rok na Polianke. V roku 2010 sa táto akcia uskutočnila v júli na futbalovom ihrisku na Polianke. Ďalším významným kultúrnym podujatím je tiež už každoročná tradícia a to poriadanie Katarínskej tanečnej zábavy v Jablonke.