Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Polianka, Polianka 91, 907 01  Myjava

hlavný kontrolór obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 pre II. polrok 2022

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v II. polroku 2022 na nasledovné kontroly a úlohy a bude vykonáva v súlade právnymi predpismi viažucimi sa ku kontrolnej činnosti kontrolóra obce.

Kontrolná činnosť :

  • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce,
  • kontrola účtovných dokladov obce,
  • vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce pre nasledujúci rok,
  • kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu podľa vzniknutých situácii.

Dátum zverejnenia plánu:

Dátum schválenia plánu:

                                                                                                        Ing. Miroslava Bačová, M.Sc.

                                                                                                              hlavný kontrolór obce

Súvisiace dokumenty

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022