Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Polianka

v zmysle §22 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, vrátane Správy o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu ÚPN-O Polianka na životné prostredie

Obec Polianka, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, v súlade s §4 odst.3. písm.ch, zák. 369/1990Zb. – O obecnom zriadení, v zmysle §22, ods.2, 3 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len Stavebného zákona), oznamuje občanom a širokej verejnosti, že

od 14. novembra 2022 do 14. decembra 2022 je

návrh Územného plánu obce  (ÚPN-O) Polianka,

vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Polianka v pracovných hodinách úradu a na internetovej stránke obce www.obecpolianka.sk .

dňa 07. decembra 2022 o 15.00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome v Polianke

verejné prerokovanie návrhu ÚPN-O, vrátane Správy o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu ÚPN-O Polianka na životné prostredie,

podľa §11 zákona č.24/2006 Z.z. v aktuálnom znení.

Spracovateľ Návrhu ÚPN-O a správy o hodnotení strategického dokumentu tu podá odborný, vecne zrozumiteľný výklad k predkladanej dokumentácii.

Prerokovanie návrhu ÚPN-O je orientované  predovšetkým na

  • posúdenie správnosti základného urbanistického riešenia, priestorového usporiadania, funkčného využívania územia a komplexnosti navrhovaného riešenia,
  • posúdenie únosnosti zaťaženia územia, šetrného využívania prírodných zdrojov, zabezpečenia územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného a technického vybavenia územia,
  • overenie vhodnosti navrhnutého riešenia, umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu písomne na Obecnom úrade Polianka do 14.12.2022 t.j. do 30 dní odo dňa oznámenia o vystavení dokumentácie na verejné nahliadnutie. Na stanoviská uplatnené po tomto termíne sa v zmysle §22 Ods.5 Stavebného zákona neprihliada.

Prílohy

Popis

Všetky informácie sú dostupné na tomto odkaze :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren

Súvisiace dokumenty

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ - záverečné stanoviska z posúdenia strategického dokumentu