Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

9. marca 2023 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesení
 3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 4. Rôzne
 5. Záver

Súvisiace dokumenty

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 9.3.2023

Prílohy

Popis

          O b e c    P o l i a n k a  

                     Polianka 91                                                                               

                  907 01  Myjava                                                                                                                                                                                                              

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

2. februára 2023 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesení
 3. Žiadosti o zníženie poplatku za TKO na rok 2023
 4. Žiadosť o dotáciu na rok 2023– TJ Tatran Polianka
 5. Žiadosť o dotáciu na rok 2023– DHZ Polianka
 6. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce PHSR
 7. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcom vecnom bremene
 8. Ponuka predkupného práva na parcelu 2632 a 2670
 9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. 1585/1
 10. Rôzne
 11. Záver

V Polianke, dňa 24.1.2023

                                                                                   Kňazský Pavol

                                                                                    starosta obce

Súvisiace dokumenty

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 2.2.2023

Prílohy

Popis

      

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                        

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

1. decembra 2022 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej a konsolidovanej účtovej závierky za rok 2021
 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
 5. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2023
 6. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku 1585/1
 7. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku 11011/1
 8. Rôzne
 9. Záver

V Polianke, dňa 25.11.2022                                       Kňazský Pavol

                                                                                    starosta obce

Súvisiace dokumenty

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 1.12.2022

Prílohy

Popis

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

9. novembra 2022 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke.

 

Súvisiace dokumenty

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 9.11.2022