Hlavný kontrolór obce

Zverejnený na úradnej tabuli obce 15. 11. 2019. 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 15. 11. 2019.

Zverejnený na úradnej tabuli obce 29.03.2019.  Schválené OZ uznesením č. 14/2019 dňa 17.04.2019.

Zverejnené 29.03.2019 na úradnej tabuli obce. Brané na vedomie OZ uznesením č.16/2019 dňa 17.04.2019

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 17.12.2018. Schválené 0Z uznesením č. 8/2019 z 01.03.2019.

Zverejnené na úradnej tabuli obce 22.11.2018. Brané na vedomie OZ uznesením č. 51/2018 z 10.12.2018.

Zverejnené 26.7.2018 na úradnej tabuli obce. Schválené OZ uznesením č. 31/2018 z 10.08.2018.

Zverejnené 28.05.2018 na úradnej tabuli obce.                                                                                 

Brané na vedomie OZ obce Polianka uznesením č. 22/2018 z 14.06.2018 

Stanovisko hl. kontorlórky k rozpočtu na roky 2018 – 2020 bolo brané na vedomie OZ obce Polianka dňa 07.12.2017 uznesením č. 39/2017.

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 bol schálený OZ obce Polianka dňa 07.12.2017 uznesením č. 41/2017.

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce pre II. polrok 2017 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.5.2017 uznesenímm č. 19/2017.