Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

                                                                                                                                                                                                                                      

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Polianka  01/2023

1) Obec Polianka, Polianka 91, 907 01  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Polianke č. 24/2023 zo dňa 17.08.2023 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok CKN parc. č. 2543, trvale trávnatý porast vo výmere 674 m2 – v podiele 406/674 – LV č. 3231 v podielovom vlastníctve Obce Polianka .

3) Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetná nehnuteľnosť ponúka na predaj je stanovená znaleckým posudkom č. 26/2023, vyhotovený znalcom Ing. Pavlom Jánošíkom .

Hodnota podielu pozemku  stanovená znaleckým posudkom je : 79,13 EUR.  

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 5.10.2023 do 12:00 hod.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Polianke alebo poštou na adresu: Obec Polianka, Polianka 91, 907 01  tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Polianke do 5.10.2023 do 12:00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č. 01/2023 – NEOTVÁRAŤ“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

– u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

– u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, podiel, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za nehnuteľnosť.

d) Účel využitia nehnuteľnosti.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

– fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

– právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, vyhotovenie kúpnej zmluvy).

8) Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Polianka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec Polianka si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

12) V prípade záujmu, bližšie informácie k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce získate na tel. č 0905214071, na obecnom úrade Polianka  je  možné nahliadnuť  do znaleckého posudku.

V Polianke , dňa: 19.9.2023

Pavol Kňazský

starosta obce

Prílohy

Popis

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce

Obec Polianka , Polianka 91, 907 01

v y h l a s u j e

v súlade s § 9 a § 9a a ďalšími ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

ponuku na prevod vlastníctva – odpredaj prebytočného, hnuteľného majetku obce

Hnuteľný majetok obce, ktorý je predmetom ponuky je

nákladné vozidlo značky Praga , model V3S.

Záujemcom bude umožnené vykonať v fyzickú obhliadku ponúkaného majetku.

Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo emailom so starostom obce Pavlom Kňazským na tel. čísle 0905 214 071 a obecpolianka@obecpolianka.sk , najneskôr však do 29.5.2023 .

Fyzickú obhliadku majetku je možné vykonať len po dohovore a počas pracovných dní a to v čase od 08.00 hod. do 15.00. hod.

Spôsob predloženia cenovej ponuky :

Cenovú ponuku záujemca predloží v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu a heslom „Praga V3S“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ jedným z nasledovných spôsobov:

a) poštou na adresu: Obecný úrad Polianka, Polianka 91, 907 01

b) osobne v podateľni na adrese Obecný úrad Polianka, Polianka 91, 907 01 ,  v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod.

Náležitosti cenovej ponuky:

 a) Fyzické osoby uvedú v ponuke meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu trvalého bydliska, e- mailovú adresu, tel. číslo, číslo účtu v tvare IBAN a pobočku banky, súhlas s poskytnutím osobných údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách číselne a slovne, podpis záujemcu.

b) Právnické osoby uvedú v ponuke obchodné meno (názov) spoločnosti, presnú adresu sídla spoločnosti, IČO, e- mailovú adresu, tel. číslo, údaje o bankovom spojení – pobočka banky a číslo účtu v tvare IBAN, súhlas s poskytnutím osobných údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách číselne a slovne, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Otváranie obálok obecným zastupiteľstvom s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 30. mája  o 10.00 hod. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude verejné.

Podmienky odpredaja :

Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku bude realizovaný iba s uchádzačom, ktorý splnil správcom stanovené podmienky, predložil všetky platné požadované doklady a údaje a komisia ich cenovú ponuku vyhodnotila ako cenovú ponuku s najvyššou ponúknutou sumou.

Kritériom pri predaji je výška cenovej ponuky od uchádzača, ktorá musí byť minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom t. j. 1842,00 €.  Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 9 Zbierky zákona 138/1991 o majetku obcí, uzatvorenej medzi zastupujúcim štatutárom obce Polianka a víťazným uchádzačom.

Úhrada ceny za predmet odpredaja musí byť výhradne v eurách a vykonaná na základe faktúry pred prevzatím predmetu ponuky. Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom predaja si zabezpečí kupujúci vlastnými silami, prostriedkami, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.