Preskočiť na obsah

VZN č.1 -o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022