VZN č.1 -o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

Zverejnené
31. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 31. decembra 2021
Kategória

Prílohy