Preskočiť na obsah

Povolenie na čiastočnú uzáveru cesty a zvláštne užívanie cesty

Zverejnené
13. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2023 − 27. apríla 2023
Kategória

Rozhodnutie
o zvláštnom užívaní cesty
Výrok
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods.1 a ods. 3 zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný
cestný správny orgán v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v
platnom znení, v zmysle 8 ods. 1 zák. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ), v
znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť žiadateľa Ing. Gabriela Václavková a
podľa ustanovenia § 8 citovaného zákona a §11 ods. 1písm. b) vyhlášky FMD č.35/1984 Zb. po vyjadrení
SC TSK Trenčín č.j. SC/2021/1785-2 zo dňa 28.03.2023 a stanovisku OR PZ , ODI v Novom Meste nad
Váhom č.p. ORPZ-NM-ODI1-97-001/2023-ING zo dňa 27.03.2023
p o v o ľ u j e
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie úseku cesty III/1181 v obci Polianka z dôvodu budovania vjazdu
na pozemok parc. č. 1194, 8923/1, 8924/1, 1558/1 v k. ú. Polianka.
Povolenie sa vydáva za týchto podmienok:

 1. Za činnosť a dodržanie podmienok tohto rozhodnutia je zodpovedný – Ing. Peter Gitschinský (investor
  stavby ),
 2. Zvláštne užívanie sa povoľuje od 13.04.2023 do 12.05.2023
 1. Dopravné značenie bude pre úsek III/1181 osadené v zmysle určenia dopravného značenia OÚ Nové
  Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.j.:OU-NM-OCDPK-2023/006738
  zo dňa 13.04.2023, čiastočná uzávierka bude zabezpečená pre úsek cesty III/1181 v zmysle
  povolenia OÚ Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.j.: OU-NMOCDPK-2023/006737 zo dňa 13.04.2023.
 2. Úpravy a zmeny oproti schválenému rozsahu môže žiadateľ vykonať len so súhlasom cestného
  správneho orgánu.
 3. Žiadateľ zodpovedá, že pri realizácií stavby nedôjde k porušeniu cestného telesa a cesta bude
  pravidelne čistená v priebehu celej doby zvláštneho užívania.
  2 / 2
 4. Za nedodržanie podmienok tohto povolenia, môže byť žiadateľ pokutovaný podľa § 22 c , cestného
  zákona.
 5. Ak si to vyžiada verejný záujem na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, policajt je
  oprávnený podľa osobitných predpisov upravujúcich jeho pôsobnosť operatívne vykonať opatrenia
  smerujúce k zabezpečeniu verejného záujmu

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods.1 a ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán v zmysle
§ 3 ods. 5 a podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších
predpisov ako i § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, a po vydaní
vyjadrenia SC TSK Trenčín č.j. SC/2021/1785-2 zo dňa 28.03.2023 a stanoviska OR PZ , ODI v Novom Meste nad
Váhom č.p. ORPZ-NM-ODI1-97-001/2023-ING zo dňa 27.03.2023 a na základe žiadosti žiadateľa: Ing. Gabriela
Václavková,
p o v o ľ u j e
čiastočnú uzávierku úseku cesty č. III/1181 v obci Polianka z dôvodu realizácia vjazdu na pozemok parc. č. 1194,
8923/1, 8924/1, 1558/1 v k.ú. Polianka.

 1. Termín uzávierky: 13.04.2023 do 12.05.2023
 2. Dĺžka uzávierky : cca 50 m
 3. Dĺžka obchádzky: –
 4. Ďalšie podmienky pre uzávierku:
 • žiadateľ zabezpečí, že organizácia dopravy bude vyznačená v zmysle určenia dopravného značenia a dopravného
  zariadenia vydaného tunajším úradom dňa 13.04.2023 pod č.j. OU-NM-OCDPK-2023/006738 a toto dopravné
  značenie a dopravné zariadenie bude riadne udržiavané,
 • za prípadné škody, ktoré vzniknú z dôvodu čiastočnej uzávierky na cestnom telese, alebo na nehnuteľnom majetku
  tretích osôb zodpovedá žiadateľ,
 • za údržbu prenosného zvislého dopravného značenia a zariadenia vyznačujúceho čiastočnú uzávierku a priebeh
  prác pod ochranou uzávierky za dodávateľa zodpovedá : Ing. Peter Gitschinský (investor stavby )

po ukončení horeuvedeného termínu povolenia žiadateľ bez meškania zabezpečí odstránenie dopravného značenia
a zariadenia vyznačujúceho čiastočnú uzávierku,

 • žiadateľ je povinný vykonať všetky opatrenia na skrátenie doby uzávierky.
 1. Tunajší úrad si vyhradzuje právo kedykoľvek stanovené podmienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný
  záujem.
 2. Žiadateľ dodrží stanovené podmienky uvedené vo vyjadrení správcu komunikácie t.j. Správa ciest TSK , Správa
  a údržba zo dňa 28.03.2023 č.j. SC/2021/1785-2.
  Toto povolenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona

Prílohy

Žiadne prílohy.