Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie štátneho stavebného dohľadu

25.11.2022

Prílohy

Popis

Výzva na odstránenie stromov a porastov, ktoré ohrozujú spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy

21.11.2022

Prílohy

Popis

Obecný úrad bude zatvorený

16.11.2022

Prílohy

Popis

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Polianke bude v piatok, 18.11.2022, z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV OBCE POLIANKA

14.11.2022

Prílohy

Popis

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV OBCE POLIANKA

Obec Polianka ako správca dane, upozorňuje dlžníkov, že nedoplatky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže vymáhať aj formou výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu, a to na základe § 98 ods. 1 písm. i) zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či je daňový dlžník držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí v stanovenej lehote dlžnú sumu, správca dane doručí daňový exekučný príkaz príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku správca dane bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.

Odporúčame daňovníkom, aby svoje nedoplatky voči obci Polianka za rok 2021 vyrovanali do 20.11.2022 a nedoplatky za rok 2022 vyrovnali do konca roka   2022, po tomto termíne správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov aj vyššie uvedenou formou exekúcie. Ak ste si nie istí výškou svojho nedoplatku, informujte sa na Obecnom úrade na tel čísle 034/6228421 alebo 0911 921 232.

Referendum 2023

7.11.2022

Prílohy

Popis

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2022
Vyhlásené: 4. 11. 2022 Časová verzia predpisu účinná od: 4.11.2022
Obsah dokumentu je právne záväzný.
362
ROZHODNUTIE
prezidentky Slovenskej republiky
zo 4.novembra 2022
o vyhlásení referenda
Podľa čl. 95ods. 1a čl. 102ods. 1písm.n) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 20 a § 202
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov prijatej 24.augusta
2022
v y h l a s u j e m
referendum ,v ktorom voliči rozhodnú o otázke:
„Súhlasíte s tým , že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky ,a to zmenou
Ústavy Slovenskej republiky tak,že:

 • v Čl. 73ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová „ak v súlade s touto ústavou nedôjde
  k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b),ktoré znie:
  „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
  Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c)až g);
 • v Čl. 82ods. 5sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením
  volebného obdobia“;
 • v Čl. 84ods. 3sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl.7ods. 3a 4“vkladá čiarka
  a tieto slová:„na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady
  Slovenskej republiky podľa čl. 86písm.n)“;
 • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n),ktoré znie:
  „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky;
  prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 • v Čl. 93ods. 2 sa n akonci pripájajú tieto slová:„vrátane predčasného skončenia volebného
  obdobia Národnej rady Slovenskejr epubliky.“;
  Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 362/2022 Z. z.
 • Čl. 98odsek2znie:
  „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný
  zákon.“?“.
  a určujem
 1. deň jeho konania na sobotu 21.januára2023,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do10.novembra2022,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
  volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do24.novembra2022a lehotu na ich
  prvé zasadanie do5.decembra2022.
  Zuzana Čaputováv.r.

Referendum
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany
verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného
zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o
voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť
hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných
hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle
elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na
doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz
na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.
V
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej
územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 adresu trvalého pobytu,
 adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič
zásielku prevezme.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania
referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
 obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 hlasovací lístok,
 návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako
adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
 poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky
opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú
odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého
pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda

Súvisiace dokumenty

Text otázky pre referendum 2023

Stavebné povolenie – transformačná stanica – Španková

20.10.2022

Prílohy

Popis

Zamietnutie stavebného povolenia – Hospodárska budova

17.10.2022

Prílohy

Popis

Oznámenie o uložení písomnosti verejnou vyhláškou

22.9.2022

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

21.9.2022

Prílohy

Popis