Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Ponuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce

Obec Polianka , Polianka 91, 907 01

v y h l a s u j e

v súlade s § 9 a § 9a a ďalšími ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

ponuku na prevod vlastníctva – odpredaj prebytočného, hnuteľného majetku obce

Hnuteľný majetok obce, ktorý je predmetom ponuky je

nákladné vozidlo značky Praga , model V3S.

Záujemcom bude umožnené vykonať v fyzickú obhliadku ponúkaného majetku.

Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo emailom so starostom obce Pavlom Kňazským na tel. čísle 0905 214 071 a obecpolianka@obecpolianka.sk , najneskôr však do 29.5.2023 .

Fyzickú obhliadku majetku je možné vykonať len po dohovore a počas pracovných dní a to v čase od 08.00 hod. do 15.00. hod.

Spôsob predloženia cenovej ponuky :

Cenovú ponuku záujemca predloží v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu a heslom „Praga V3S“ a s označením „NEOTVÁRAŤ“ jedným z nasledovných spôsobov:

a) poštou na adresu: Obecný úrad Polianka, Polianka 91, 907 01

b) osobne v podateľni na adrese Obecný úrad Polianka, Polianka 91, 907 01 ,  v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod.

Náležitosti cenovej ponuky:

 a) Fyzické osoby uvedú v ponuke meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu trvalého bydliska, e- mailovú adresu, tel. číslo, číslo účtu v tvare IBAN a pobočku banky, súhlas s poskytnutím osobných údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách číselne a slovne, podpis záujemcu.

b) Právnické osoby uvedú v ponuke obchodné meno (názov) spoločnosti, presnú adresu sídla spoločnosti, IČO, e- mailovú adresu, tel. číslo, údaje o bankovom spojení – pobočka banky a číslo účtu v tvare IBAN, súhlas s poskytnutím osobných údajov pre ďalšie úkony prevodu vlastníctva, ponúknutú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v eurách číselne a slovne, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Otváranie obálok obecným zastupiteľstvom s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 30. mája  o 10.00 hod. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bude verejné.

Podmienky odpredaja :

Odpredaj prebytočného hnuteľného majetku bude realizovaný iba s uchádzačom, ktorý splnil správcom stanovené podmienky, predložil všetky platné požadované doklady a údaje a komisia ich cenovú ponuku vyhodnotila ako cenovú ponuku s najvyššou ponúknutou sumou.

Kritériom pri predaji je výška cenovej ponuky od uchádzača, ktorá musí byť minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom t. j. 1842,00 €.  Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 9 Zbierky zákona 138/1991 o majetku obcí, uzatvorenej medzi zastupujúcim štatutárom obce Polianka a víťazným uchádzačom.

Úhrada ceny za predmet odpredaja musí byť výhradne v eurách a vykonaná na základe faktúry pred prevzatím predmetu ponuky. Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom predaja si zabezpečí kupujúci vlastnými silami, prostriedkami, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.