Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Trenčiansky samosprávny kraj ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v spolupráci s dopravcom SAD Trenčín, a. s. pripravuje od 10. decembra 2023 zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“). K týmto zmenám pristupujeme najmä z dôvodu dlhodobého nedostatku vodičov na trhu práce a následne nevyhnutnej optimalizácií s cieľom zvýšenia efektivity PAD, turnusového obehu dopravcu a pracovného času vodiča. Všetky pripravované zmeny CP boli v zákonnej lehote zverejnené na webových stránkach dopravcu SAD Trenčín, a. s., TSK, na výveskách a taktiež v internetovom vyhľadávači www.cp.sk.

Cestovné poriadky CP.sk CP umožňuje vyhľadanie spojení v cestovných poriadkoch vlakov, autobusov, MHD a lietadiel. Vyhľadáva spojenia rôznych dopravcov a zobrazuje aktuálne polohy vlakov a autobusov. Pre vyhľadané spojenie je umožnené zakúpiť cestovné lístky priamo v aplikácii CP. www.cp.sk

V tomto emaily Vás chceme upozorniť len na spoje, ktoré už od zmien CP k 10. decembru 2023 nebudú premávať, alebo budú zavedené a týkajú sa Vašej obce.

 • linka 303 407 Myjava – Bukovec – Brezová p. Bradlom:
  • v pracovný deň:
   • spoje 37 a 31 s odchodom z Myjavy 18:45 a 22:47 do Bukovca budú zrušené,
   • spoje 34, 36 s odchodom z Bukovca 17:20, 18:30 a 21:31 do Myjavy budú zrušené,
   • nový spoj 32 s odchodom z Bukovca 16:10 do Myjavy,
  • v sobotu:
   • spoje 11, 39 a 13 s odchodom z Myjavy 11:43, 13:00 a 18:45 do Bukovca budú zrušené,
   • spoj 2, 16 s odchodom z Bukovca 5:10 a 17:20 do Myjavy budú zrušené,
  •  
 • linka 303 410 Myjava – Bratislava:
  • spoj 15 s odchodom z Myjavy 16:16 a s príchodom do Bratislavy 18:24 bude zrušený na základe dlhodobo nízkych frekvencií cestujúcich z územia TSK,
 • spoj 18 s odchodom z Bratislavy 19:26 a s príchodom do Myjavy 21:29 bude zrušený na základe dlhodobo nízkych frekvencií cestujúcich smerujúcich na územie TSK,
 • linka 303 405 Myjava – Brezová p. Bradlom:
  • v pracovný deň:
   • spoj 39 s odchodom z Myjavy 18:45 do Brezovej p. Bradlom bude presmerovaný cez Polianku a Priepasné a prelinkovaný ako spoj 9 linky 303 414,
   • spoj 41 s odchodom z Myjavy 22:45 do Brezovej p. Bradlom bude presmerovaný cez Polianku a Priepasné a prelinkovaný ako spoj 11 linky 303 414 s novým odchodom z Myjava, žel.st. 22:41,
   • nový spoj 39 s odchodom z Myjavy 16:20 do Brezovej p. Bradlom, ako náhrada za zrušený spoj Myjava – Bratislava,
   • nový spoj 41 s odchodom z Myjavy 20:20 do Brezovej p. Bradlom,
   • nový spoj 24 s odchodom z Brezovej p. Bradlom 20:45 do Myjavy, ako náhrada za zrušený spoj Bratislava – Myjava,
 • linka 303 412 Myjava – Priepasné – Košariská
  • v sobotu:
   • spoj 5 s odchodom z Priepané, garáž 6.50 do Košariská, u Plačkov bude zrušený,
   • spoj 4 s odchodom z Košariská, u Plačkov 7:00 do Myjavy bude zrušený,
 • linka 303 414 Myjava – Polianka – Priepasné – Brezová p. Bradlom
  • v pracovný deň:
   • spoj 11 s odchodom z Priepasné, garáž 21:25 do Brezová p. Bradlom, PS premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,
   • spoj 16 s odchodom z Brezová p. Bradlom, PS 22:10 do Priepasné, garáž premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,
  • v sobotu:
   • spoj 18 s odchodom z Brezová p. Bradlom 13:10 do Priepasné, garáž bude zrušený,
   • spoj 9 s odchodom z Priepasné, garáž 17:00 do Brezová p. Bradlom premávajúci v párnych týždňoch bude zrušený,

Prílohy

Popis

O z n á m e n i e

o zverejnení Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu – Územný plán obce Polianka

Obec Polianka, obstarávateľ Územného plánu obce  Polianka, na základe §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje občanom a širokej verejnosti, že zverejňuje

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

z posúdenia strategického dokumentu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE POLIANKA,

 vydané Okresným úradom Myjava, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, listom č. OU-MY-OSZP-2023/000162-066, zo  dňa 25.09.2023.

Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu na internetovom portáli MŽP SR  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-polianka, na Obecnom úrade V Polianke, a na internetovom portáli obce www.obecpolianka.sk .

Verejnosť je oprávnená do záverečného stanoviska  nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Polianke, v úradných hodinách do 12.10.2023 t.j. do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Prílohy

Popis

                                                                                                                                                                                                                                      

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Polianka  01/2023

1) Obec Polianka, Polianka 91, 907 01  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Polianke č. 24/2023 zo dňa 17.08.2023 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

2) Predmetom zámeru priameho predaja je nehnuteľný majetok CKN parc. č. 2543, trvale trávnatý porast vo výmere 674 m2 – v podiele 406/674 – LV č. 3231 v podielovom vlastníctve Obce Polianka .

3) Najnižšia, t.j. minimálna cena, za ktorú sa predmetná nehnuteľnosť ponúka na predaj je stanovená znaleckým posudkom č. 26/2023, vyhotovený znalcom Ing. Pavlom Jánošíkom .

Hodnota podielu pozemku  stanovená znaleckým posudkom je : 79,13 EUR.  

4) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 5.10.2023 do 12:00 hod.

5) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Polianke alebo poštou na adresu: Obec Polianka, Polianka 91, 907 01  tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Polianke do 5.10.2023 do 12:00 h.

6) Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č. 01/2023 – NEOTVÁRAŤ“.

7) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

– u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

– u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti – pozemku (predmetu kúpy), a to: číslo parcely, podiel, druh pozemku, výmeru a katastrálne územie.

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za nehnuteľnosť.

d) Účel využitia nehnuteľnosti.

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

– fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

– právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, vyhotovenie kúpnej zmluvy).

8) Predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

9) Obec Polianka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

10) Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

11) Obec Polianka si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

12) V prípade záujmu, bližšie informácie k predmetu zámeru priameho predaja majetku obce získate na tel. č 0905214071, na obecnom úrade Polianka  je  možné nahliadnuť  do znaleckého posudku.

V Polianke , dňa: 19.9.2023

Pavol Kňazský

starosta obce