Preskočiť na obsah

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Územný plán obce Polianka

Zverejnené
26. septembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. septembra 2023 − 12. októbra 2023
Kategória

O z n á m e n i e

o zverejnení Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu – Územný plán obce Polianka

Obec Polianka, obstarávateľ Územného plánu obce  Polianka, na základe §14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje občanom a širokej verejnosti, že zverejňuje

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

z posúdenia strategického dokumentu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE POLIANKA,

 vydané Okresným úradom Myjava, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, listom č. OU-MY-OSZP-2023/000162-066, zo  dňa 25.09.2023.

Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu na internetovom portáli MŽP SR  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-polianka, na Obecnom úrade V Polianke, a na internetovom portáli obce www.obecpolianka.sk .

Verejnosť je oprávnená do záverečného stanoviska  nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Polianke, v úradných hodinách do 12.10.2023 t.j. do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Prílohy