VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy