VZN č.2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Polianka na rok 2021

Zverejnené
1. decembra 2020
Kategória

Prílohy