VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
6. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2022 − 5. januára 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty