Preskočiť na obsah

Voľná pracovná pozícia : Hlavný kontrolór

Zverejnené
22. augusta 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. augusta 2023 − 19. októbra 2023
Kategória

Obecné zastupiteľstvo v Polianke

vyhlasuje

Uznesením č.  20/2023

voľbu hlavného kontrolóra obce Polianka

Deň konania volieb 19.10.2023 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Polianka

a

ustanovuje

ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitostí  prihlášky

 1. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra sa určuje na 0,06 % úväzok. Hlavný kontrolór sa volí na šesť rokov .
 • Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra ( ďalej len kandidát ) musí spĺňať zákonné predpoklady na výkon funkcie :
 • kvalifikačný predpoklad na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • podmienky : znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí, prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly ,úplná spôsobilosť na právne úkony , a aby nebol ku dňu ukončenia volieb právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin ak výkon testu odňatia slobody nebol podmienečne odložený .
 • Odovzdanie písomnej prihlášky :

Najneskôr 14 dní pred dňom konania volieb na adresu obecného úradu : Polianka 91, 90701 Polianka, osobne alebo poštou, v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“  a poznámkou „Neotvárať“. Podateľňa obecného úradu označí prihlášku prezenčnou pečiatkou podateľne a uvedením dátumu , v posledný deň lehoty aj s uvedením dátumu podania

 • Náležitosti prihlášky kandidáta :
 • Osobné údaje kandidáta
 • Štruktúrovaný profesijný životopis
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 
 • GDPR súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Prílohy k prihláške : – informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra: – podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, – je hlavným kontrolórom aj v inej obci.
 • Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:

V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 1.11.2023.

 • Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.

 • Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra:

a) Voľby hlavného kontrolóra obce Polianka sa vykonajú na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Polianke dňa 19.10.2023.

b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume doručenia obálok s označením „Hlavný kontrolór“ –a „neotvárať“.

c) Administratívna pracovníčka obce odovzdá starostovi obce nepoškodené zalepené obálky jednotlivých kandidátov s označením Hlavný kontrolór“, ktorý obálky následne otvorí.

d) Starosta skontroluje, či písomné prihlášky obsahujú všetky náležitosti v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 20/2023 a informuje poslancov o danej skutočnosti.

e) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.

f) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra.

h) Po prezentácií všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu

Prílohy

Žiadne prílohy.