Rozhodnutie o umiestnení stavby – IBV Polianka u Sládečkov komunikácia a spevnené plochy, verejné osvetlenie

Zverejnené
29. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2023 − 12. apríla 2023
Kategória

Prílohy