Prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu  „Územný plán obce (ÚPN-O) Polianka“, podľa §10 zákon o posudzovaní

Zverejnené
23. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
23. januára 2023 − 15. februára 2023
Kategória

Obec Polianka, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, na základe §10 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) a informácie Okresného úradu Myjava, Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MY-OSZP-2023/000162-038, zo dňa 19.01.2023,  

oznamuje občanom a širokej verejnosti prerokovanie

Správy o hodnotení strategického dokumentu  „Územný plán obce (ÚPN-O) Polianka“, podľa §10 zákon o posudzovaní.

Správa o hodnotení strategického dokumentu – ÚPN-O Polianka a Návrh ÚPN-O Polianka sú podľa § 10 ods. 2 zákona o posudzovaní zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného SR na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-polianka .

Podľa § 10 ods. 4 zákona o posudzovaní Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Polianka“ a Návrh tohto strategického dokumentu sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade  Polianka, v pracovných hodinách úradu, kde možno do nich  nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Podľa § 11 ods. 2 zákona o posudzovaní správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní.

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Polianka“ podľa § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní možno predkladať na adresu:

Okresný úrad Myjava

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Moravská č. 1

907 01 Myjava

e-mail: janka.camacho@minv.sk

najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, t.j. do 13.02.2023

Podľa § 63 zákona o posudzovaní sú konzultácie možné na vyššie uvedenej adrese (OU Myjava, OSŽP) v úradné dni pondelok, utorok, štvrtok v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod, piatok v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 17.00 hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0961 285 756.

Prílohy