Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ 1.12.2022

Zverejnené
25. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2022 − 2. decembra 2022
Kategória

      

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                        

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

1. decembra 2022 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej a konsolidovanej účtovej závierky za rok 2021
  4. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
  5. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2023
  6. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku 1585/1
  7. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na obecnom pozemku 11011/1
  8. Rôzne
  9. Záver

V Polianke, dňa 25.11.2022                                       Kňazský Pavol

                                                                                    starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty