Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 2.2.2023

Zverejnené
24. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. januára 2023 − 3. februára 2023
Kategória

          O b e c    P o l i a n k a  

                     Polianka 91                                                                               

                  907 01  Myjava                                                                                                                                                                                                              

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e, ktoré sa uskutoční

2. februára 2023 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola uznesení
 3. Žiadosti o zníženie poplatku za TKO na rok 2023
 4. Žiadosť o dotáciu na rok 2023– TJ Tatran Polianka
 5. Žiadosť o dotáciu na rok 2023– DHZ Polianka
 6. Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce PHSR
 7. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcom vecnom bremene
 8. Ponuka predkupného práva na parcelu 2632 a 2670
 9. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. 1585/1
 10. Rôzne
 11. Záver

V Polianke, dňa 24.1.2023

                                                                                   Kňazský Pavol

                                                                                    starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty