Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.4.2024 o 15.00

Zverejnené
10. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
10. apríla 2024 − 24. apríla 2024
Kategória

P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e,  ktoré sa uskutoční

16. apríla 2024 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesení
  3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
  4. Žiadosť o predaj obecného pozemku p. č. 7768, 7789/1, 7789/6, 7789/5, 7769, 7995/2
  5. Žiadosť o predaj obecného pozemku p. č. 2951/4
  6. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na p. č. 8074/1, 8104/9
  7. Predĺženie nájomnej zmluvy s PZ Jablonka
  8. Záverečný účet obce Polianka 2023
  9. Rôzne
  10. Záver

V Polianke, dňa 10.4.2024

                                                                                   Kňazský Pavol

                                                                                    starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.