Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2024

Zverejnené
5. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
5. februára 2024 − 15. februára 2024
Kategória

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e,  ktoré sa uskutoční

15. februára 2024 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesení
  3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 – TJ Tatran Polianka
  4. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2024 – DHZ obce Polianka
  5. Posudzovanie žiadostí o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na rok 2024
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti pre I. polrok 2024
  7. Rôzne
  8. Záver

V Polianke, dňa 6.2.2024

                                                                                   Kňazský Pavol

                                                                                    starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.