Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.5.2023

Zverejnené
22. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. mája 2023 − 31. mája 2023
Kategória

 P o z v á n k a

         V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e,  ktoré sa uskutoční

30. mája 2023 o 15.00 hod.

v kultúrnom dome v Polianke, s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesení
  3. Odpredaj obecného majetku ( Praga V3S ) – posudzovanie žiadostí
  4. Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku p. č. 2769
  5. Schválenie  záverečného účtu obce Polianka za rok 2022
  6. Rôzne
  7. Záver

V Polianke, dňa 22.5.2023

                                                                                   Kňazský Pavol

                                                                                    starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty