Oznámenie o začatí stavebného konania zmeny stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. novembra 2022 − 30. novembra 2022
Kategória

Prílohy