Preskočiť na obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre II. polrok 2022

Zverejnené
29. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. septembra 2022 − 13. októbra 2022
Kategória

Obec Polianka, Polianka 91, 907 01  Myjava

hlavný kontrolór obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
 pre II. polrok 2022

V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v II. polroku 2022 na nasledovné kontroly a úlohy a bude vykonáva v súlade právnymi predpismi viažucimi sa ku kontrolnej činnosti kontrolóra obce.

Kontrolná činnosť :

  • kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
  • inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce,
  • kontrola účtovných dokladov obce,
  • vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce pre nasledujúci rok,
  • kontroly vykonávané priebežne z vlastného podnetu podľa vzniknutých situácii.

Dátum zverejnenia plánu:

Dátum schválenia plánu:

                                                                                                        Ing. Miroslava Bačová, M.Sc.

                                                                                                              hlavný kontrolór obce

Prílohy

Žiadne prílohy.

Súvisiace dokumenty