Sčítanie obyvateľov 15.2.2021 – 31.3.2021

Zverejnené
15. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2020

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Viac informácií na : https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie#