Upovedomenie o začatí konania vo veci určenia lesného celku Vrbové

Zverejnené
19. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. mája 2021 − 31. decembra 2021