Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Zverejnené
20. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. júna 2020

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

výkresová časť