Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Zverejnené
17. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. februára 2021 − 30. apríla 2021