Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Myjava

Zverejnené
5. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. februára 2021 − 28. februára 2021