Preskočiť na obsah

Žiadosť o úľavu z poplatku za komunálny odpad 2024

Zverejnené 7.12.2023.

Vážení občania ,

v januári ( do 31.1.2024 !! ) môžete priniesť na obecný úrad žiadosť o úľavu z poplatku za komunálny odpad . Prosíme Vás aby ste priniesli žiadosť aj prílohu ( potvrdenie dokazujúce skutočnosť , pre ktorú je možné poplatok znížiť ) . Tu je vzor žiadosti :

§ 15 VZN č. 1/2023

Zníženie miestneho poplatku

 1. Obec Polianka môže znížiť poplatok:
 2. Občanovi, ktorý má trvalý pobyt v obci, ale žije mimo obce

Spôsob preukázania: doklad o zaplatení poplatku za odpad v mieste pobytu

 • Poplatníkovi s trvalým pobytom za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (stáže, pobyty v zahraničí s dĺžkou trvania pobytu nad tri mesiace, okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí vykonávajú  prácu v turnusovom režime – všetky zahraničné doklady musia byť preložené do úradného jazyka)                                                               
 • Spôsob preukázania: potvrdenie sprostredkovateľskej agentúry o pobyte v zahraničí, potvrdenie o pobyte, pracovná zmluva                                                    
 •  fyzickej osobe, ktorá je dlhodobo umiestnená v zariadení, napr. domov  dôchodcov
 • Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe žiadosti, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadenie.
 • Obec Polianka občanom z trvalým pobytom poskytne zľavu vo výške 50 % z platby 25 € ak osoba je:
 • Študentom strednej školy, vysokej školy alebo nadstavbového štúdia s prechodným pobytom v mieste školy.

Spôsob preukázania: doklad o prechodnom ubytovaní študenta v mieste školy.

 • V prípade, keď je poplatník občan s trvalým pobytom v obci Polianka a je zároveň držiteľom preukazu ZŤP. Žiadosť o úľavu pre držiteľa ZTP je potrebné doručiť do 31.01 príslušného kalendárneho roka.
 • Platitelia miestneho poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky  zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky miestneho poplatku v príslušnom poplatkovom období, najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Na zmeny vzniknuté v priebehu kalendárneho roka podľa § 8 ods. 2 tohto VZN, ktoré majú vplyv na výšku poplatku, správca poplatku neprihliada.
 • Obec Polianka, ktorá miestny poplatok spravuje, môže, na základe písomnej žiadosti, na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci ( zák. č. 195/1998 Z. z. v platnom znení), miestny poplatok znížiť  alebo odpustiť. Žiadosť musí byť podaná do 31.1. príslušného kalendárneho roka.