Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Zverejnené 21. septembra 2021.
Bez úpravy .