Preskočiť na obsah

Jednorazová humanitárna pomoc pre nezaopatrené deti vo výške 100 €

Zverejnené 16.12.2022.

Podľa Nariadenia vlády č. 103/2022 vo veci poskytnutia jednorazových dotácií na podporu humanitárnej pomoci, § 3a ods. 1 písm. e), možno požiadať o  dotáciu vo výške 100 Eur určenú  nezaopatreným deťom, ktorým bolo vykonateľným rozhodnutím súdu určené výživné  najviac  vo výške  150 Eur.

Žiadateľom o dotáciu je fyzická osoba (rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa), ktorá je prijímateľom súdom určeného výživného.

Žiadateľ je povinný k žiadosti predložiť posledné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.

Žiadosť možno podať do 31.12.2022 elektronicky, poštou, alebo osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci úradných hodín.