Preskočiť na obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Zverejnené 12.12.2023.

Kto musí podať daňové priznanie ?

Ak počas uplynulého roka, teda od 2.1.2023 do 1.1.2024 nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate, daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate. Automaticky vám však príde rozhodnutie od obce na zaplatenie vyrubenej dane z nehnuteľností.

Povinnosť podať daňové priznanie máte vtedy, ak ste sa v tomto období stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Najčastejšie zmeny, pri ktorých sa vyžaduje podanie daňového priznania sú:

– kúpa nehnuteľnosti,

– predaj nehnuteľnosti,

– darovanie nehnuteľnosti,

– nehnuteľnosť nadobudnutá darom,

– zdedenie nehnuteľnosti,

– nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou

– rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach,

– získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú považované všetky parcely až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

– získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,

– získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory)

– zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností

– pozemkové úpravy – ak sa vás týka proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach a došlo u vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali

– nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,

– keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ak ste sa v predchádzajúcich situáciách nenašli, a nie ste si istý, či máte alebo nemáte DP podať, obráťte sa na obecný úrad.

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2.1.2023 a 1.1.2024, ste povinný podať DP najneskôr do 31. januára 2024 – až na dve dôležité výnimky. Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo dražbou, musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk, danznehnutelnosti.sk, finsider.sk, aktuality.sk