VOĽBY 2019

 

 

1. VOĽBY PREZIDENTA SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil

voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 30. marca 2019
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

 

 

 

2. VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY

z 3.decembra 2018

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181ods.3písm.a), c) a d) v spojenís ods. 4 zákonač.180/2014Z.z.o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vyhlasujem
voľby do orgánov samosprávy obcív obciach Slovenskej republiky uvedenýchv prílohe č.1
k tomuto rozhodnutiua

2. určujem

a) podľa § 20ods.2písm.a)a ods. 3zákonač.180/2014Z.z.o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň
konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 13.apríla 2019,

b) podľa § 181ods.6 zákona č.180/2014Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie
volieb uvedenév prílohe č.2 k tomuto rozhodnutiu.
                                                                                  Andrej Dankov.r.

 

Počet obyvateľov k 10.12.2018: 406

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Uznesenie k voľbám - počet obvodov a poslancov

 

 

3. VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Publikované dňa  15.01.2019