Hlavný kontrolór obce

Stanovisko hl. kontorlórky k rozpočtu na roky 2018 - 2020 bolo brané na vedomie OZ obce Polianka dňa 07.12.2017 uznesením č. 39/2017.

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2018 bol schálený OZ obce Polianka dňa 07.12.2017 uznesením č. 41/2017.

Publikované dňa  28.05.2018