Aktuálne informacie z našej obce

Zasadnutie OZ I 10.12.2018

V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Z. z., o obecnom zriadení v platnom znení, starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Polianke, ktoré sa uskutoční
10 12. 2018 o 15:00 hod.

v zasadačke OcÚ s nasledovným programom:

  • Otvorenie zasadnutia
  • Kontrola uznesení
  • Zmeny rozpočtu za rok 2018
  • Stanovisko hlavného kontrolóra
  • Viacročný rozpočet 2019-2021
  • VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálny odpad
  • Stará škola
  • Rôzne
  • Záver

 

<< Návrat na predchádzajúcu stránku

Publikované dňa  23.05.2013