Aktuálne informacie z našej obce

Zasadnutie OZ I 17.04.2019


V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Zz., o obecnom zriadení v platnom znení, sa 

17. 04. 2019 o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ

bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Polianka  s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
4. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Polianka za rok 2018
6. Záverečný účet obce Polianka za rok 2018
7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Polianka
8. Žiadosť DHZO Polianka o dotáciu z rozpočtu obce
9. Záver

<< Návrat na predchádzajúcu stránku

Publikované dňa  23.05.2013