Aktuálne informacie z našej obce

Návrh na VZN 1/2018

V časti VZN obce na našej webovej stránke bol uverejnený dokument VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2019 (NÁVRH). 

 

Zmeny: 

 

Sadzba poplatku:

  • a/ fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce  14,00 EUR/0,0383 EUR za osobu na kalendárny deň                                                                         (r. 2018 - 11,50 EUR) 

 

  • b/ fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (vlastník – užívateľ nehnuteľnosti) 19,00 EUR/nehnuteľnosť/rok                                                                                                                            (r.2018 - bez zmeny)

 

  • c/ právnická osoba (podľa zák.č. 582/2004,§ 77ods.2, písm. b) - ktorá je oprávnená užívať alebo pužíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie ) 14,00 EUR/0,0383 EUR za osobu na kalendárny deň                                     (r. 2018 - 11,50 EUR)
  • d/ podnikateľ (podľa zák.č. 582/2004,§ 77ods.2, písm. c) - ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania ) 19,00 EUR/0,0520 EUR za zamestnanca na kalendárny deň                                                            (r. 2018 - 11,50 EUR)

 

  • e/ poplatník poskytujúci ubytovacie služby v zariadení na území obce 5,00 EUR/lôžko/rok

 

 

<< Návrat na predchádzajúcu stránku

Publikované dňa  23.05.2013