Aktuálne informacie z našej obce

Kalendár podujatí I APRÍL

V prílohe nájdete kalendár podujatí v našom okolí v mesiaci APRÍL.

 

príloha

Poľovnícke združenie oznamuje I 15.12.2018

Poľovnícke  združenie Jablonka Vám oznamuje, že dňa 15.12.2018 t. j. sobota sa v katastri našej obce uskutoční poľovačka na diviačiu a škodnú zver.

Za prípadné narušenie Vášho sobotňajšieho dňa sa Vám vopred ospravedlňujeme.

S pozdravom Vaši poľovníci.

Výzva I Západoslovenská distribučná a.s.

 

Dokument PDF

 

 

Hlásenie rozhlasu I 50. týždeň

klikni: 

=> Hlásenie rozhlasu I 50. týždeň

 

VZN 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2019

V časti VZN obce na našej webovej stránke bol uverejnený dokument VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2019.

 

Návrh VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Polianka dňa 10.12.2018 uznesením č. 53/2018.

 

Zmeny: 

 

Sadzba poplatku:

  • a/ fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce  14,00 EUR/0,0383 EUR za osobu na kalendárny deň                                                                          

 

  • b/ fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (vlastník – užívateľ nehnuteľnosti) 19,00 EUR/nehnuteľnosť/rok                                                                                                                          

 

  • c/ právnická osoba (podľa zák.č. 582/2004,§ 77ods.2, písm. b) - ktorá je oprávnená užívať alebo pužíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie ) 14,00 EUR/0,0383 EUR za osobu na kalendárny deň                                     
  • d/ podnikateľ (podľa zák.č. 582/2004,§ 77ods.2, písm. c) - ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania ) 19,00 EUR/0,0520 EUR za zamestnanca na kalendárny deň                                                            

 

  • e/ poplatník poskytujúci ubytovacie služby v zariadení na území obce 5,00 EUR/lôžko/rok

 

 

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zasiela informáciu v súvislosti s registráciou chovov ošípaných.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu chovu s jednou ošípanou. Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená.
Preto všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/2856022.

tel. 032/2856021, 2856022, fax: 2856033, e-mail: zdraviezvierat.NM@svssr.sk
 

Publikované dňa  23.05.2013