Aktuálne informacie z našej obce

Hlásenie rozhlasu I 50. týždeň

klikni: 

=> Hlásenie rozhlasu I 50. týždeň

 

VZN 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2019

V časti VZN obce na našej webovej stránke bol uverejnený dokument VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2019.

 

Návrh VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Polianka dňa 10.12.2018 uznesením č. 53/2018.

 

Zmeny: 

 

Sadzba poplatku:

  • a/ fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce  14,00 EUR/0,0383 EUR za osobu na kalendárny deň                                                                          

 

  • b/ fyzická osoba, ktorá užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na území obce a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (vlastník – užívateľ nehnuteľnosti) 19,00 EUR/nehnuteľnosť/rok                                                                                                                          

 

  • c/ právnická osoba (podľa zák.č. 582/2004,§ 77ods.2, písm. b) - ktorá je oprávnená užívať alebo pužíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie ) 14,00 EUR/0,0383 EUR za osobu na kalendárny deň                                     
  • d/ podnikateľ (podľa zák.č. 582/2004,§ 77ods.2, písm. c) - ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania ) 19,00 EUR/0,0520 EUR za zamestnanca na kalendárny deň                                                            

 

  • e/ poplatník poskytujúci ubytovacie služby v zariadení na území obce 5,00 EUR/lôžko/rok

 

 

Registrácia chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zasiela informáciu v súvislosti s registráciou chovov ošípaných.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu chovu s jednou ošípanou. Podľa článku 1 uvedeného rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená.
Preto všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/2856022.

tel. 032/2856021, 2856022, fax: 2856033, e-mail: zdraviezvierat.NM@svssr.sk
 

Prerušenie distribúcie elektriny a vody I 03.12.2018

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.12.2018 v čase od 07:30 hod. do 13:15 hod bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

 

LOKA DIELY č. 1476/9, 169

LOKA HAVLOVÁ č. 128 , 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151/VE, 170, 197, 214/-, 217, 221

LOKA JARKY č. 1311/- , 171, 172, 172/VO, 173, 208 LOKA PD č. 86/TS , 88/VE

LOKA U BABIAROV č. 174 , 176

LOKA U DINGOV č. 190 , 190/VO, 191, 192

LOKA U MACKOV č. 168

LOKA U REMENÁROV č. 182 , 183, 184, 186, 187, 187/VO, 188, 189

LOKA U SADÁKOV č. 31 , 32, 33, 33/ZA, 34

LOKA U TALČÍKOV č. 178/PR , 179, 180/TS, 181, 199, 199/VO, 200, 200/VO POLIANKA č. 1 , 10, 11, 11148/1, 12, 1292/1292,1923, 14, 1483, 16, 17, 18, 19, 194, 194/ZA, 195, 196, 198, 2, 20, 202, 203, 215, 222, 23, 23/BL, 25, 26, 28, 28/TS, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48/VE, 49, 5, 51, 52, 53, 53/VE, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63/VE, 64, 65, 66, 67, 68, 68/BL, 69, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 9, 91, 9118, 92, 93, 94, 95, 96 

a z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia vody. 

Výsledky volieb I 10.11.2018

V sobotu 10. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Zo zapísaných 340 voličov sa zúčastnilo 121 voličov. 

Starosta obce: 

  • Pavol Kňazský - 108 hlasov 

 

Poslanci OZ: 

  • Zlatica Marková - 98 hlasov 
  • Viera Mikulková - 93 hlasov 
  • Pavol Pavlús - 90 hlasov
  • Jana Stančíková - 95 hlasov 


Volebný akt sa uskutočnil bez akýchkoľvek rušivých zásahov, za čo volebná komisia ďakuje všetkým zúčastneným.

Publikované dňa  23.05.2013