Aktuálne informacie z našej obce

Zasadnutie OZ I 28.02.2018

V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Zz., o obecnom zriadení v platnom znení, sa

dňa 28.02.2018 o 16.00 hod

bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Polianka.

 

Pozvánka


 

Reformačný konvent na Myjave

Aj v Evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Myjave sme prežili rok 2017. Pre väčšinu členov Evanjelickej cirkvi augburského vyznania (ECAV) to bol rok 500. výročia Pamiatky reformácie.

A čo priniesol rok 2017 nám členom ECAV v Myjave?

Výročný konvent vo februári 2017 neprebiehal podľa schváleného programu. Dôležité zmeny sme dostali do programu konventu. Zmenený program výročného konventu nebol predsedajúcim námestným farárom S. Mišiakom dodržaný. Z tohto dôvodu, sme ako skupina 20 členov cirkevného zboru Myjava podali podnet na disciplinárne konanie voči bratovi farárovi S. Mišiakovi. Výsledok disciplinárneho konania v Myjavskom senioráte bol pre brata farára S. Mišiaka jednoznačný:  bol uznaný vinným z porušovania cirkevno-právnych predpisov (CPP) a bol odvolaný z funkcie predsedajúceho farára v Myjave, pričom nemôže ani zastupovať predsedajúceho farára cirkevného zboru Myjava na žiadnom grémiu cirkevného zboru Myjava ako aj vyššej cirkevnej organizačnej jednotke ECAV. Následné rozhodnutie odvolacieho orgánu iba potvrdilo platnosť a znenie prvostupňového disciplinárneho orgánu. Toto rozhodnutie je definitívne platné od polovice decembra 2017 a nemožno proti nemu podať žiaden opravný prostriedok (ani súdnou cestou).

Obraciam sa na všetkých členov Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Myjave, aby ste sa zúčastnili nasledujúceho výročného konventu.

V zmysle cirkevných zákonov je zborový konvent najvyšším orgánom cirkevného zboru, nie zborové presbyterstvo, ani zborové predsedníctvo.  V našej ECAV fungujú demokratické princípy – pri voľbách na obsadenie kľúčových funkcií, pri rozhodovaní i vedení cirkevného zboru. Nenechajme si tieto demokratické princípy zobrať. Nech je tento blížiaci sa konvent našim reformačným konventom, ktorý bude zárukou budúcnosti pre celú evanjelickú Myjavu.

Termín blížiaceho sa konventu oznámim každému, kto sa prihlási na: peter.talaba@gmail.com. Budem Vás obratom informovať.

Ing. Peter TALÁBA, člen a presbyter Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Myjave

Kalendár vývozu triedeného odpadu 2018

na stiahnutie 

Výsledky volieb I 27.01.2018

Dňa 27.01.2018 sa v našej obci konali nové voľby do Obecného zastupiteľstva. Volili sa dvaja poslanci.

Počet zapísaných voličov: 343 
Počet voličov, kt. sa zúčastnili volieb: 110

 

 • Vítězslav Kroupa:  45 hlasov
 • Zlatica Marková:    81 hlasov
 • Jana Stančíková:  77 hlasov

OcÚ oznamuje I Daňové priznanie

Obecný úrad Polianka upozorňuje na blížiaci sa termín 31.01.2018 t.j. dátum, dokedy treba podať zmeny k priznaniu k dani z nehnuteľností napr.

 • nákup nehnuteľností,
 • predaj nehnuteľností,
 • dedičstvo,
 • darovanie,
 • drobná stavba,
 • rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní,
 • získanie právoplatného stavebného povolenia a pod.

Ďalej je potrebné podať žiadosť o oslobodenie alebo zníženie miestneho poplatku za odpad napr.

 • ZŤP,
 • občania, kt. sa nezdržiavajú viac ako 90 dní/rok v obci
 • študenti.

K jednotlivým žiadostiam treba priniesť potrebnú dokumentáciu.

Publikované dňa  23.05.2013